Press "Enter" to skip to content

فرانسه به گوگل هشدار داد

فرانسه به گوگل هشدار داد که هر چه سریعتر تصاویر مرتبط با زندان های این کشور را از سرویس های خود حذف کند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: