Press "Enter" to skip to content

درمان نوعی نابینایی نادر با ژن درمانی

نخستین آزمایش ژن درمانی در جهان برای درمان نوعی نابینایی نادر ژنتیکی به نام “choroideremia” نتایج مثبتی داشته است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: