Press "Enter" to skip to content

ارتباط سروصدا با افزایش ریسک حمله قلبی

مطالعه مقدماتی نشان می دهد قرارگیری در معرض سروصداهای زیست محیطی موجب افزایش ریسک حملات قلبی و سکته می شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: